top of page

Self Mastery & Soul embodiment


Din andliga resa har ett mål, och det är att uppnå en återkoppling och en sammansmältning med Universum. Det är en resa av Self Mastery. Soul~embodiment och Self Realization genom personlig utveckling och att avancera spirituellt.


Self Mastery innebär kortfattat: en fulla förmåga att vara Ett med Universum och få alla svar och allt du behöver inom Dig genom din sammansmältning med Universum. Soul~embodiment innebär sammanfattat: att besjäla kroppen, att sammansmälta med ditt Högre Jag och senare, i ett mer avancerat skede, sammansmälta med din I AM presence i den fysiska dimensionen. Self~realization avser den process i vilken du lär känna dig själv och förverkligar ditt hjärtas önskan, din Soul Mission. Alla dessa processer sker parallelt över tid på din ascension~resa och innebär att du sammansmälter dina själsliga aspekter med dina mänskliga aspekter, och på den resan höjer du din vibration. Men hur är din kropp kopplad till din själ och Universum? Och hur hjälper healing?


HUR DITT MÄNSKLIGA JAG ÄR SAMMANKOPPLAT MED DINA SJÄLSLIGA ASPEKTER OCH UNIVERSUM


DITT ENERGISYSTEM

De delar av ditt energisystem som finns i och omkring din fysiska kropp kopplar din kropp med Universum och din själ. Du har dina chakran, meridianer och nadis, inuti kroppen och din aura strax utanför kroppen. De består av energi och håller, förmedlar och tolkar energi i din fysiska värld. Chakrana är den del av energisystemet som har högst densitet, därefter kommer meridianer, nadis och auran. Din fysiska kropp består också av energi, men den har mycket högre densitet än ditt energisystem. Det är därför din kropp har fast form. Men i sin minsta beståndsdel så består även din kropp av energi. Din allra minsta byggsten, fotonen, är en energifrekvens och din kropp är ett mikrokosmos som är ett nätverk av energistrukturer. Du har flera parallella ljusflöden längst med och inuti din ryggrad. Du har axiotonala linjer av ljus som flödar längst med dina akupunkturmeridianer, som även de är kopplade till virvlar av ljus (vortexes of light). Alla i ett oerhört komplext nätverk av energisträngar och många fler energimässiga strukturer och mekanismer som reagerar med ljusets hastighet.


DU ÄR ETT MIKROKOSMOS SOM ÄR EN DEL AV MAKROKOSMOS

Din kropp är ett mikrokosmos. Den är ett subsystem som är en del av det större subsystem som är Gaia. Som i sin tur är en del av det ännu större subsystem som vi kallar för vårt Solsystem, som i sin tur är en del av det subsystem som är galaxen Vintergatan - och så vidare. Alla dessa subsystem, eller mikrokosmos, är en del av det makrokosmos som är Universum.


Genom ditt energisystem så har du också den energimässiga kopplingen till Gaia. Du har energisträngar till hennes ley linjer, chakran, hennes eteriska kristallhjärta och energimallar. Du har genom ditt energisystem också en koppling ännu längre ut: till vår Sol och dess själ samt de Solar Logos som håller ljuset och koderna av den eteriska Solen: Helios och Vesta. Du har genom ditt energisystem koppling ännu längre ut till Solsystemet och alla de Christed ET´s - det vill säga Gudomliga utomjordingar - som håller en mycket hög frekvens.. Genom ditt energisystem, som är kopplat till den fysiska kroppen, så interagerar du med alla dessa aspekter av Universum - och även Ditt högre Jag, dina Christed ET Self, ditt Atlantian Self, ditt Lemurian Self, din Over-Soul och din I AM presence.


Din kontakt med Universum, Gaia, Solen, stjärnsystem och dina höge aspekter finns potentiellt sett alltid där, men det kan finnas blockeringar för att den kontakten ska vara fri och hel och det kan finnas blockeringar för att energin ska flöda fritt mellan Dig, Universum och dina högre aspekter Det är ur mitt perspektiv healingens övergripande syfte att återställa den kontakten.


HEALINGENS ROLL PÅ GAIA

Det finns healing och healers på olika nivåer på Gaia. Alla healers har en roll att spela och alla har en roll i att bidra till att återkoppla Gaia och allt hennes liv till Universum. Olika healers arbetar på olika nivåer som vibrerar på frekvensspektrum som tillhör olika dimensioner. Detta för att det ska finnas healing och healers på alla energispektrum som har resonans med de personer som vibrerar på just det frekvensspektrumet och som behöver hjälp. Det finns även här subnivåer, olika healing och typer av healers inom samma spekrum - som har resonans med olika människor.


När du får healing i mina sessioner så sker det inom ett frekvensspektrum som vibrerar på den 7e - 12e dimensionen. Du sammankopplas du med de mikrokosmos och det makrokosmos av ljus ,som utgör Universum. Genom kanaliserad healing i sessionerså interagerar du med och implementerar ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier. Det sker också en transformation av mänskligt trauma som du bär på - i ditt energisystem och som finns i dina Akashic records - som när det transformeras gradvis återställer din kontakt med Univesum.

Kanaliserade sessioner verkar för en ökad sammankoppling med dessa mikrokosmos och med makrokosmos på kvant~ och metanivå. Detta är ett av de övergripande syftena med healingen som jag förmedlar inom det frekvensspektrum som jag arbetar inom.


OLIKA HEALINGFREKVENSER

Olika frekvensspektrum förmedlade av olika healers genom olika former av healingar förmedlar olika ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier etc. De frekvensspektrum som jag arbetar med som kommer igenom i kanaliserad healing hittas inom ett högt frekvensspektrum. Healingen syftar till att sammankoppla dig med mikro- och makrokosmos, Universum (Alltet) och uppgradera Dig så att du vibrerar på en högre nivå, den nivån som du har möjlighet att vibrera på vid den här tidpunkten i Gaias spirituella evolution. Det är genom den här typen av healing arbete och energiarbete som din kalibrering till den högre energin av Universum sker, och du uppnår högre och högre grad av Self Mastery och Soul~embodiment. Du uppnår en personlig utveckling och går framåt i ditt liv på olika sätt genom Self~realization.


SELF MASTERY, SOUL-EMBODIMENT & SELF-REALIZATION

Self Mastery: din fulla förmåga att vara Ett med Universum och få alla svar och allt du behöver inom Dig genom din sammansmältning med Universum. Detta innebär i stor utsträckning att inte känna behov av någonting utanför Dig själv (med undantag för grundläggande mänskliga biologiska drifter och behov, även om upplysta individer kan överstiga detta till olika grad). Behovet av uppfyllnad utifrån försvinner gradvis med ökad Self Mastery eftersom det vid ökad Self Mastery infinner sig en känsla och upplevelse av att det inte finns något som Är utanför dig. Det finns ingen separation, du är sammansmält med Allt. Du är sammansmält och sammanlänkad med alla mikrokosmos och genom det med makrokosmos: Universum. Med ökad Self Mastery så uppnår du också gradvis förmågan att acceptera, möta och hantera alla känslor och alla situationer. Du får en ökad förmåga att ha kontroll över ditt liv och att leva naturligt och utan ansträngning i enlighet med Universums högsta lagar - law of attraction och manifestaton.


Soul~embodiment: att besjäla kroppen, att sammansmälta med ditt Högre Jag och senare, i ett mer avancerat skede, sammansmälta med din I AM presence i den fysiska dimensionen. En process som sker gradvis och parallellt med din ökade grad av Self Mastery. På din resa av Soul~embodiment så uppstår gradvis en ökad förmåga till total självkärlek och att överstiga det lägre negativa Egot. Det ger en gradvis ökad förmåga till att älska och acceptera alla dina känslor och upplevelser och omfamna dem i din kärlek. Genom detta så transformeras de när de uppstår. Du uppnår gradvis, genom din ovillkorliga självkärlek, en ökad kontakt med Alltet, med Universum.


Self~realization: den andliga process i vilken du lär känna dig själv och förverkligar ditt hjärtas önskan och högre mening, din Soul Mission. Self~realization är en process av att lära känna sitt autentiska Jag, sitt Högre Jag, och manifestera sitt Högre Jags högre mening i den fysiska världen.


Du valde att inkarnerades i den här skolan som är Gaia för att lära dig och utvecklas, och du tar varje dag steg mot ökad Sel Mastery, Soul~embodiment och Self~realization.


Namasté, Susanna


Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

bottom of page